ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Документи на институцията 2021/2022

 

 

 

 

Прикачени документи

Годишен план на ЦСОП с. Кривня_compressed.pdf
Механизъм за противодействие на тормоза в ЦСОП с. Кривня_compressed.pdf
Мерки за повишаване качеството на обучението, терапевтичните и рехабилитационните дейности в ЦСОП с. Кривня.pdf
Етичен кодекс на общността в ЦСОП с. Кривня.pdf
Дневен и седмичен режим в ЦСОП с. Кривня.pdf
Вътрешни правила за стипендии.pdf
Вътрешни правила за превенция и контрол в условията на COVID 19.pdf
Вътрешни правила за защита на личните данни на работещите в ЦСОП.pdf
План - програма за работа с родителската общност.pdf
План за квалификационната дейност в ЦСОП с. Кривня.pdf
Правила за използване на електронен дневник в ЦСОП с. Кривня.pdf
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.pdf
Правилник за пропускателен режим.pdf
Правилник за устройството и дейността на ЦСОП с. Кривня.pdf
Програма за превенция на ранно напускане на образователната институция.pdf
Програма за целодневна организация на учебния ден в ЦСОП с. Кривня.pdf
Седмично разписание на терапевтични дейности.pdf
Седмично разписание.pdf
Стратегия на ЦСОП с. Кривня.pdf