ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Нормативни актове

Закон за предучилищно и училищно образование

Наредба за преобщаващо образование

Наредба № 8 / 11.08.2016 г за информацията и документите за системата на предучилищното образование

Наредба № 15/22.07.2019 г за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 Правилник за устройството и дейността на ЦСОП