ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Кабинет на логопеда

ЛОГОПЕДИЧНАТА РАБОТА ВКЛЮЧВА: превенция, диагностика, консултация и терапия

Сесиите с деца и ученици с речево комуникативни нарушения са индивидуални и групови, същите

се извършват и в дигитална среда при необходимост.

Езикови нарушения – късно проговаряне

Нарушения на артикулацията – пропускане, замени или грешно произнасяне на звуци

Нарушения на плавността – заекване

Нарушения на четенето, писането и математически умения

Детски аутизъм