ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Прием

Постъпване в ЦСОП

 I

  Родител/настойник подготвя документите и входира в детска градина/училище, където е записано детето:

 1. Заявление по образец от родител/настойник до директора на образователната институция (училище / детска градина) /изтегли Приложение 1, най-долу в страницата в раздел "Прикачени документи"/;
 2. Необходими документи, приложени към заявлението по т. 1:
 • съдържащи информация за здравното състояние;
 • издадени от съд;
 • документи, които имат отношение към обучението;
 • протокол от специализирана лекарска комисия ТЕЛК / НЕЛК / ЛКК;

 II

  Детската градина / училището, където е записано детето, в срок от 1 месец от датата на входиране на гореизброените документи, е задължено да изготви и предостави на РЦПППО – Варна следните документи:

 1. Мотивирано становище до Регионалния екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учниците със специални образователни потребности за изпълнение на дрйността по ч. 145, ал. 1 на Наредбата за приобщаващо образвание от 20.10.2017 г.;
 2. ЕПЛР изготвя протокол от екипната среща, на която са разгледани документите;
 3. Заявление от Директора на образователната институция (детска градина / училище) до Директора на РЦПППО-Варна с комплект документи, съдържащи:
 • копие от заявление на родител
 • копие от протокол от заседание на ЕПЛР на детската градина/училище;
 • копие от мотивираното становище на ЕПЛР на детска градина/училище;

 III

 След издадено становище от РЦПППО-Варна за насочване към ЦСОП-с. Кривня, родителят подава Заявление за записване в дневна форма на обучение в ЦСОП- с. Кривня /изтегли Приложение 2, най-долу в страницата в раздел "Прикачени документи"/.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прикачени документи

Приложение 1 - Заявление за насочване в ЦСОП

Приложение 2 - Заявление за записване в ЦСОП „Св. св. Кирил и Методий" с. Кривня